Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych

Polityka prywatności

INFORMACJA  DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

Od dnia 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r (tzw.RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacją podaną poniżej w treści wiadomości.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochronny danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
 ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. ) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zieleń Miejska Spółka z o.o z siedziba al. Armii Krajowej 132 w Bielsku-Białej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu zawarcia i realizacji umowy dzierżawy lub kupna sprzedaży, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonywania usługi, na podstawie art. 6 ust1 lit b) RODO;
  • w celu realizowania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust 1 lit F (RODO)
  •  w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń na podstawie art.6 ust.1 (RODO)  

 3. Odbiorca Pani/Pana danych będzie wyłącznie podmiot uprawniony do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/ organizacji międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania  umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisów podatkowych. Zrealizowania interesów wynikających z zawartej umowy,
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne dla realizacji zawartej umowy, odmowa podania danych osobowych może  skutkować odmową zawarcia umowy.

Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych