1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych / Dz.U. z 2011 r. Nr 118 poz.687 /.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze / Dz.U. z dn. 1959 r. Nr 52 poz. 315/
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny / Dz.U. z dnia 1961 r. Nr 39 poz. 202/
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów / Dz.U. z 2001 r. Nr 90 poz. 1013 /
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2001 w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby /Dz.U. z 2001 r. Nr 152 poz. 1742/.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi / Dz.U. z 2001 r. Nr 153 poz. 1783 /
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów / Dz.U. z 2003 r. Nr 141 poz. 1370/
 8. Ustawa z dnia 23.06.2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych /Dz.U. z 2006 r Nr 144 poz. 1041/.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania / Dz.U. z 2007 r. Nr 1 poz. 9/
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami szczątkami ludzkimi / Dz.U. z 2007 r. Nr 1 poz. 10/
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich / Dz.U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866/
 12. Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków / Dz.U. z 2008 r. Nr 48 poz. 284 /
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych / Dz.U. z  2009 r. Nr 129 poz. 1067 /
 14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych / Dz.U. z 2010 r. Nr 123 poz. 839/
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków / Dz.U. z 2011 r. nr 75  poz. 405/
 16. Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz.U. z 2011 r. Nr 144 poz. 853 /.
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta / Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 420 /
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia /Dz.U. z dn. 2015 Nr 0 poz. 171/
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wzorów karty zgonu /Dz.U. z dn. 2015 Nr 0 poz. 231/