ZASIŁEK POGRZEBOWY

Wiadomości ogólne

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci :  

1. Osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
2. Osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
3. Ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
4. Osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
5. Osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
6. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4
7. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
8. Cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,
9. Osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
10. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,
11. Osoby pobierającej rentę socjalną,
12. Osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
13. Osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
14. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.

Członkami rodziny są:

 • Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • Wnuki i rodzeństwo,
 • Małżonek (wdowa i wdowiec),
 • Rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł.
W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.
W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.
Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.
Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie był możliwy z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest zaświadczenia Policji lub prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.

Wymagane dokumenty

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:  

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
 • Skrócony odpis aktu zgonu
 • Legitymacja ZUS emeryta/rencisty – karta
 • Dowód osobisty osoby, która pokryła koszty pogrzebu
 • NIP i PESEL osoby zmarłej
 • NIP i PESEL osoby , która pokryła koszty pogrzebu
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane)
 • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci ( w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.