ZGŁOSZENIE ZGONU  
Urząd Stanu Cywilnego (USC), Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 5

Wymagane dokumenty i załączniki:

 • Dowód osobisty osoby zmarłej
 • Aktualny paszport
 • Karta zgonu
 • Książeczka wojskowa dla mężczyzn do 50-tego roku życia
   

Dla cudzoziemca:

 • Paszport
 • Karta stałego pobytu
 • Zagraniczny dowód osobisty
 • Wniosek o wydanie odpisów aktu zgonu

Miejsce i forma złożenia dokumentów:

 • Osobiście w USC – Plac Ratuszowy 5, Rejestracja Zgonów, hol
 • Przez zakład pogrzebowy – z upoważnieniem do zgłoszenia zgonu

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów:

 • Zgłaszająca zgon
 • Zakład pogrzebowy

Odbiór dokumentów:

 • Osobiście w USC

Termin załatwienia sprawy:

 • Na poczekaniu

Uwagi:

 • Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dniu od dnia zgonu, w przypadku choroby zakaźnej – w ciągu 24 godzin
 • Zgłoszenia dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce zgonu
 • Zgłaszając zgon należy podać : nazwisko rodowe matki osoby zmarłej, imię i nazwisko rodowe współmałżonka, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego
 • Zgłaszając zgon osoby, która zmarła w wyniku wypadku, samobójstwa lub morderstwa należy dołączyć zgodę Prokuratury na pochowanie
 • Karta statystyczna do karty zgonu zawiera przyczynę zgonu, której udokumentowanie może być konieczne przy okazji ubiegania się o odszkodowanie w firmach ubezpieczeniowych oraz w banku, w przypadku ubezpieczonych pożyczek. USC odsyła do GUS wspomnianą kartę i nie ma już dostępu do zawartych w niej danych, dlatego też zaleca się skopiowanie jej przed rejestracją zwłaszcza w przypadkach jw.